Małgorzata Piasecka

Pani Małgorzata Piasecka jest absolwentką Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Prawo.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawie papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Uczestniczyła w wielu projektach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznych i niepublicznych emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje, warranty subskrypcyjne) oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (akcje serii H oraz obligacje serii A  LST CAPITAL S.A. – rynek podstawowy; Catalyst). Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również kwestie nadzoru właścicielskiego oraz prawo korporacyjne. Odbyła także wiele kursów z zakresu: balanced scorecard, zarządzania wartością spółki kapitałowej oraz budowania strategię sukcesu firmy.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując zarówno w sektorze państwowym, tj. Agencja Prywatyzacji, Ministerstwo Skarbu Państwa, Urząd m.st. Warszawy, gdzie zajmowała się prowadzeniem projektów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych oraz nadzorem właścicielskim, jak również w spółkach prawa handlowego, gdzie jako in – house w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie S.A. (BOŚ S.A., LST CAPITAL S.A.) oraz w spółkach niepublicznych (grupa kapitałowa Chemia Polska sp. z o.o., BOŚ Eko Profit S.A.) zajmowała się m.in. kwestiami korporacyjnymi, w tym z zakresu obowiązków informacyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych, jak również uczestniczyła w przeglądach prawnych typu due diligence w ramach przygotowywania inwestycji i transakcji kapitałowych. 

Zasiadała w radach nadzorczych spółek: Waryński Famabud sp. z o.o., Uzdrowisko Iwonicz S.A., Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego Sp. z o.o., Agro – Fundusz Mazury Sp. z o.o., PPU PRI - BAZALT S.A., OPAKOMET S.A., LZMO S.A.

Aktualnie zasiada w radach nadzorczych spółek: INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A., HOME CERAMICS S.A., SUNSHINE GARDEN S.A. oraz BALTIC CERAMICS S.A.

Małgorzata Piasecka pełniła również funkcje w zarządach spółek: OPAKOMET S.A., BALTIC CERAMICS S.A. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w CELLICA sp. z o.o.

Małgorzata Piasecka jest wpisana na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat