Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki zależnej (godzina 20:09)

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2016 roku Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku (zwana dalej „Baltic Ceramics”, lub „spółka zależna”), poinformowała o złożeniu w dniu 2 sierpnia 2016 roku do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne celem uniknięcie skutku w postaci trwałej niewypłacalności.

 

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego podyktowane zostało koniecznością zapewnienia ochrony praw i interesów spółki zależnej, jej akcjonariusza i kontrahentów wobec wyczerpania środków własnych na realizację przedsięwzięcia budowy zakładu proppantów ceramicznych oraz ciągłego braku decyzji instytucji bankowej o przyznaniu finansowania.

 

Otwarcie postępowania sanacyjnego zabezpieczy sytuację finansową i majątkową Baltic Ceramics oraz umożliwi przeprowadzenie głębokich zmian restrukturyzacyjnych zmierzających do przywrócenia jej zdolności do bieżącego wykonywania zobowiązań i kontynuowania procesu inwestycyjnego.

 

Zgodnie ze stanowiskiem zarządu, przedstawionym we wniosku, Baltic Ceramics posiada zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, które zapewni funkcjonująca linia pilotażowa o mocach produkcyjnych 4 tys. ton rocznie, bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – Informacja poufna

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat