Podjecie rozmów z Fundacją Badań Państwowego Uniwersytetu Stanu Pensylwania przez spółkę zależną, BALTIC CERAMICS S.A.

Zarząd IN POINT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 22 listopada 2013 roku spółka zależna od Emitenta, BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku („BALTIC CERAMICS”) poinformowała o podpisaniu w dniu 21 listopada 2013 roku Umowy o zachowaniu poufności z THE PENN STATE RESEARCH FOUNDATION, The Pennsylvania State University („PSRF”).

PSRF posiada prawa własności intelektualnej do wytwarzania proppantów o dużej wytrzymałości, cechujących się możliwością dostosowania ciężaru właściwego i zdolnością ich powierzchni do reaktywności („smart proppants”), co zapewnia optymalne wydobycie węglowodorów. Technologie opracowane przez naukowców z Pennsylvania State University, współpracujących z PSRF, umożliwiają wykorzystanie w procesie technologicznych surowców z konwencjonalnych złóż mineralnych (np. boksyt, glina), w tym o niskich parametrach wyjściowych, a także odpadowych surowców przemysłowych. Technologie są opatentowane lub w trakcie uzyskania ochrony prawnej.

Umowa został podpisana przez Strony z zamiarem wymiany cennych informacji na temat opracowanych przez każdą ze Stron technologii produkcji proppantów. Intencją Stron jest nawiązanie długofalowej współpracy na różnych polach związanych z technologią wytwarzania proppantów, w tym również wydanie BALTIC CERAMICS licencji na korzystanie z opatentowanych technologii, co umożliwi doskonalenie sposobu wytwarzania proppantów.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

***

BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%).

Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku).

Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%.

BALTIC CERAMICS uzyskał dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych.

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat