Podsumowanie subskrypcji akcji serii J w ramach oferty prywatnej

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii J, emitowanych na podstawie uchwały nr 09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 28 października 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii J:

Subskrypcja akcji serii J miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 października 2013 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 06 grudnia 2013 roku.

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 15 (piętnastu) umowy objęcia akcji zawartych w dniach od 06 listopada 2013 roku do 06 grudnia 2013 roku.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 25 816 526 akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 25 816 526 akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 25 816 526 akcji serii J.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje serii J zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,80 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii J została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 09 z dnia 28 października 2013 roku.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii J zaoferowano 15 (piętnastu) inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 15 (piętnaście) umów objęcia akcji serii J.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z 5 (pięcioma) osobami prawnymi i 10 (dziesięcioma) osobami fizycznymi.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii J.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę: 20 653 220,80 zł.

12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:

Łączne koszty emisji akcji serii J wyniosły 10 000,00 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł netto, b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10 000,00 zł, d) koszty promocji oferty:  0,00 zł.

13. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii J i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

Jednocześnie Emitent informuje, że subskrypcja akcji serii J związana była z przejęciem przez IN POINT S.A. własności akcji BALTIC CERAMICS S.A. Zbywający akcje BALTIC CERAMICS S.A. w ramach wynagrodzenia za zbyty pakiet akcji objęli akcje serii J. Rozliczenie transakcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat