Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki

Zarząd IN POINT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 listopada 2013 roku powziął informacje, iż w dniu 21 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 28 czerwca 2013 roku.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 50.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 500.000 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 652 533,40 zł i dzieli się na 6 525 334 akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć gorszy) każda.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 6 525 334 głosy.

Emitent podaje poniżej treść zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy zmian § 3 ust. 3 i § 4 ust. 1 Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku:

„§ 3 ust. 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego”

„§ 7 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 652 533,40 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na 6 525 334 (sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A,

2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji z na okaziciela serii B,

3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji z na okaziciela serii C,

4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E,

6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje na okaziciela serii G,

8) 1 000 000 (jeden milion ) akcji na okaziciela serii H,

9) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I.”

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany Statutu Spółki.


Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat