Zawiadomienie o osiągnięciu progu powyżej 15% w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od LZMO spółka akcyjna z siedzibą w Lubsku („LZMO”) w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie o osiągnięciu udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej 15%.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem ww. zmiana nastąpiła w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (XII Wydział Gospodarczy KRS) podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 652 533,40 złotych do kwoty 3 234 186,00 złotych, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 38/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego LZMO nie posiadała akcji Spółki.

Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego LZMO posiada 5 482 560 akcji Spółki, które stanowią 16,95% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 5 482 560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 16,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inwestycja w akcje Spółki stanowi dla LZMO S.A. lokatę o charakterze portfelowym. LZMO S.A. zamierza zwiększać zaangażowanie w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia. Informujemy, iż LZMO S.A. nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, jak również LZMO S.A. nie zawarła z żadnym podmiotem umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat