Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji IN POINT S.A.

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 września 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Emtrid sp. z o.o. będącej akcjonariuszem Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) w którym poinformowano o sprzedaży akcji Emitenta przez spółkę Emtrid sp. z o.o.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem spółka ta sprzedała Panu Kamilowi Kuchcie w dniu 26 sierpnia 2013 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej 600 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 9,96% kapitału zakładowego oraz 9,96% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta za łączną cenę 48.000,00 zł, tj. za 0,08 zł za 1 akcję.

Przed ww. zmianą Emtrid sp. z o.o. posiadał 600 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 9,96% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 600 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 9,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po ww. zmianie Emtrid sp. z o.o. nie posiada żadnych akcji Emitenta.

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat