Rejestracja Akcji serii M w KDPW

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 7 lipca 2014 r. powziął informacje iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie uchwały nr 614/14 z dnia 7 lipca 2014 r. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.594.203 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Baltic Ceramics Investments S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz oznaczyć je kodem PLINPNT00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, do którego zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLINPNT00013.

Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania akcji serii M, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień rozpoczęcia notowania tych akcji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat