Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Baltic Ceramics Investments”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Woźniaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu o nabyciu akcji Spółki.

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Pan Piotr Woźniak w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej nabył w dniu 17 kwietnia 2014 roku 60 000 akcji Baltic Ceramics Investments po cenie 3,50 zł za każdą akcję.

Wartość transakcji przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu zawarcia transakcji przekroczyła równowartość w złotych 5.000 euro.

Na dzień przekazania ww. zawiadomienia Pan Piotr Woźniak posiada łącznie 161 667 akcji Baltic Ceramics Investments.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat