Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie.

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do opublikowanej raportem bieżącym nr 1/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N,  z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki informuje, iż w dniu 24 czerwca 2015 r. złożył na podstawie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

 

Zarząd Spółki oświadczył, iż kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 224.188,80 zł w drodze emisji 2.241.888 akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 224.188,80 zł.

 

W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

 

„4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.743.115,40 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące sto piętnaście złotych i czterdzieści groszy)i dzieli się na:

1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2)      990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3)      147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4)      1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5)      270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

6)      377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7)      1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe  na okaziciela serii G,

8)      1 000 000 (jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

9)      500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

10)   25 816 526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

11)   9 517 440 (dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

12)   1 735 763 (jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii L,

13)   1.594.203 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy) akcji zwykłe na okaziciela serii M,

14)   2.241.888 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N,

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat