Podpisanie umowy na budowę zakładu proppantów ceramicznych przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A.

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że spółka zależna od Emitenta, Baltic Ceramics S.A. („Baltic Ceramics”, „Spółka”) w dniu 5 czerwca 2015 r. poinformowała o zawarciu umowy na roboty budowalne oraz dostawę i montaż hal produkcyjnych z generalnym wykonawcą, firmą Budownictwo Ogólne i Przemysłowe „KIN – BUD” Kinga Zarzycka z Lubina.


Przedmiot Umowy obejmuje kontynuowanie prac związanych z budową zakładu produkującego proppanty ceramiczne wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na budowie w Lubsku.


Termin zakończenia robót budowlano – montażowych został uzgodniony na 30 grudnia 2015 r.
Wykonawca udzielił Spółce gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy w wymiarze 36 miesięcy od dnia uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie.
Umowa przewiduje przypadki zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Spółki m.in. za niedotrzymanie uzgodnionego terminu realizacji robót budowlanych, nieterminowe usunięcie wad i usterek, odstąpienie od umowy bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Spółka zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn zależnych od Spółki oraz za brak terminowej zapłaty wynagrodzenia. Maksymalna wysokość kar umownych nie może jednak wynosić więcej niż 10% wartości umowy. Strony zastrzegły sobie przy tym prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Budowa zakładu jest współfinansowana ze środków rządowych i europejskich w łącznej kwocie 33,2 mln zł w ramach projektu pt. „Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych” realizowanego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Emitent posiada 100% akcji Baltic Ceramics.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat