Podsumowanie subskrypcji akcji serii N w ramach oferty prywatnej

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii N, emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 5 stycznia 2015 rok w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

 

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii N:

 

Subskrypcja akcji serii N miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 czerwca 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 czerwca 2015 roku.

 

 1. Data przydziału akcji:

 

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii N nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 7 (siedmiu) umowy objęcia akcji zawartych w dniach od 1 czerwca 2015 roku do dnia 19 czerwca 2015 roku.

 

 1. Liczba akcji objętych subskrypcją:

 

Subskrypcja obejmowała do 5.000.000 akcji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

 

 1. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

 

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

 

 1. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

 

Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.241.888 akcji serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

 

 1. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.241.888 akcji serii N.

 

 1. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

 

Akcje serii N zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,30 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii N została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 3 z dnia 5 stycznia 2015 roku.

 

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

 

W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii N zaoferowano 4 (czterem) inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 7 (siedem) umów objęcia akcji serii N, w tym pięć umów z dwoma osobami prawnymi.

 

 1. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

 

W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z 3 (trzema) osobami prawnymi i 1 (jedną) osobą fizyczną.

 

 1. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

 

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii N.

 

 1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

 

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę: 2.914.454,40 zł.

 

 1. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:

 

Łączne koszty emisji akcji serii N wyniosły 10 000,00 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł netto, b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10 000,00 zł, d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.

 

 1. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

 

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii N i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat