Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (2)

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") informuje, iż w dniu 24 lipca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, w którym poinformowano, iż udział IndygoTech Minerals S.A w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 47,70% do 45,44%.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zmniejszenie dotychczas posiadanego przez IndygoTech Minerals S.A udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie (XII Wydział Gospodarczy KRS) podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 4.518.926,69 zł do kwoty 4.743.115,40 zł.

Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego IndygoTech Minerals S.A. posiadała 21.553.836 akcji Spółki, które stanowiły 47,70% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 21.553.836 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 47,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego IndygoTech Minerals S.A posiada 21.553.836 akcji Spółki, które stanowią 45,44% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 21.553.836 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 45,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat