Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (3)

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Zarząd Baltic Ceramics Investments SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka, Emitent") informuje, iż w dniu 27 lipca 2015 r. Emitent otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie od akcjonariusza, IndygoTech Minerals SA, o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem IndygoTech Minerals S.A. nabyła akcje Spółki
w związku z czym uległ zmianie posiadany przez IndygoTech Minerals S.A. udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce, w taki sposób, że uległ on zwiększeniu o 2,51% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
.
Transakcja, o której mowa w zawiadomieniu, obejmowała nabycie 1.188.851 akcji Spółki, na podstawie umowy cywilnoprawnej rozliczonej w dniu 27 lipca 2015 r.

Przed dokonaniem transakcji opisanej w zawiadomieniu, IndygoTech Minerals S.A. posiadała 21.553.836 akcji Spółki, co stanowiło 45,44% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 21.553.836 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 45,44% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji opisanej w zawiadomieniu, IndygoTech Minerals S.A posiada 22.742.687 akcji Spółki, co stanowi 47,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 22.742.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 47,95% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto IndygoTech Minerals S.A. poinformowała, że nie jest stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy o ofercie) oraz LZMO SA, podmiot zależny wobec IndygoTech Minerals S.A. posiada 15.000.000 akcji Baltic Ceramics Investments SA, stanowiących 31,62% kapitału i uprawniających do 15.000.000 głosów, stanowiących 31,62% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

IndygoTech Minerals SA poinformowała również, iż ma zamiar dalej zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. Celem zwiększania tego udziału jest dalsze zwiększenie kontroli nad Baltic Ceramics Investments S.A.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat