Raporty bieżące 2016

Rodzaj Symbol Data Tytuł
EBI 27/2016 2016-11-04 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku
ESPI 25/2016 2016-08-31 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
ESPI 23/2016 2016-08-30 Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
ESPI 24/2016 2016-08-30 Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (1)
ESPI 22/2016 2016-08-30 Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
ESPI 8/2016 2016-06-27 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Baltic Ceramics Investments w dniu 27 czerwca 2016 roku
EBI 24/2016 2016-06-27 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Ceramics Investements S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.
EBI 25/2016 2016-06-27 Rezygnacja osoby nadzorującej (4)
EBI 23/2016 2016-06-21 Wyniki kolejnych badania proppantów ceramicznych Baltic Ceramics S.A. obejmujące badania przepuszczalności i przewodniości.
EBI 22/2016 2016-06-13 Przyznanie dofinansowania w ramach programu „Horizon 2020”
ESPI 7/2016 2016-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Ceramics Investments S.A. wraz z projektami uchwał. (2)
EBI 21/2016 2016-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Ceramics Investments S.A. wraz z projektami uchwał. (2)
ESPI 6/2016 2016-04-22 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2)
ESPI 5/2016 2016-04-22 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
EBI 18/2016 2016-04-22 Korekta prognoz finansowych Grupy Kapitałowej na lata 2017 - 2018
EBI 17/2016 2016-04-11 Podsumowanie subskrypcji akcji serii O w ramach oferty prywatnej - korekta
EBI 15/2016 2016-04-09 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
EBI 16/2016 2016-04-09 Podsumowanie subskrypcji akcji serii O w ramach oferty prywatnej
EBI 14/2016 2016-03-30 Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie. (1)
ESPI 4/2016 2016-03-19 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna w dniu 18 marca 2016 r.
EBI 13/2016 2016-03-18 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna w dniu 18 marca 2016 r.
EBI 12/2016 2016-03-18 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie w dniu 18 marca 2016 r. oraz zmiany Statutu.
EBI 10/2016 2016-03-18 Rezygnacja osoby nadzorującej (3)
EBI 11/2016 2016-03-18 Powołanie osób nadzorujących
EBI 9/2016 2016-03-18 Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie przez Baltic Ceramics SA
ESPI 3/2016 2016-02-21 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianie Statutu wraz z projektami uchwał. (1)
EBI 8/2016 2016-02-21 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianie Statutu wraz z projektami uchwał. (1)
EBI 6/2016 2016-02-12 Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektu w ramach programu „Horyzont 2020", przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A.
EBI 5/2016 2016-01-29 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
EBI 4/2016 2016-01-28 Informacja o przedłużeniu okresu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej
EBI 3/2016 2016-01-21 Złożenie wniosku o wydłużenie gwarancji ubezpieczeniowej
EBI 2/2016 2016-01-13 Informacja o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji przez spółkę zależną.
EBI 1/2016 2016-01-08 Informacja o złożeniu wniosku do PARP o przedłużenie terminu realizacji inwestycji przez spółkę zależną.
ESPI 1/2016 2016-01-07 Zawiadomienie osoby posiadającej dostęp do informacji poufnej
ESPI 2/2016 2016-01-07 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat