Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Baltic Ceramics Investments w dniu 27 czerwca 2016 roku

Zarząd spółki Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2016 roku dysponowali 15.101.000 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 57.431.154 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 26,29%.

Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadała spółka IndygoTech Minerals S.A. dysponująca 15.000.000 akcjam, z których przysługiwało 15.000.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 99,33% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 26,12 % ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat