Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2)

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza, spółki IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („IndygoTech Minerals”) sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.


 
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem ww. zmiana stanu posiadania akcji Spółki nastąpiła w wyniku powzięcia w dniu 22 kwietnia 2016 roku informacji o dokonaniu, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

 

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego IndygoTech Minerals posiadała 21.963.154 akcji Spółki, które stanowiły 46,31% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 21.963.154 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 46,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego IndygoTech Minerals posiada 21.965.244 akcji Spółki, które stanowią 38,25% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 21.965.244 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

IndygoTech Minerals poinformowała również, że podmiotem zależnym od niej, który posiada 15.000.000 akcji Spółki jest LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku oraz że nie zawarła z żadnym podmiotem umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat