Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2016 r. do siedziby Spółki wpłynęło od IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z 38,26% do 41,46%, to jest o 3,21%.

 

Zgodnie z zawiadomieniem zmiana udziału IndygoTech Minerals S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nastąpiła w wyniku następujących transakcji:

- sprzedaży w dniu 25 sierpnia 2016 r. 2.467.701 akcji niepublicznych Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- sprzedaży w dniu 25 sierpnia 2016 r. 2.000.000 akcji publicznych Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- kupna w dniu 25 sierpnia 2016 r. 6.308.454 akcji niepublicznych Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Przed ww. transakcjami IndygoTech Minerals S.A posiadała  21.970.963 akcje Spółki, które stanowiły 38,26% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 21.970.963 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 38,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Po ww. transakcjach IndygoTech Minerals S.A posiada  23.811.716 akcji Spółki, które stanowią 41,46% kapitału zakładowego oraz uprawniają do  23.811.716 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 41,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

IndygoTech Minerals S.A. poinformowała, iż inwestycja w akcje Spółki stanowi dla tej Spółki inwestycję długoterminową oraz że nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia. IndygoTech Minerals S.A. poinformowała, iż podmiotem zależnym posiadającym akcje Spółki jest LZMO S.A., jak również że nie zawarła z żadnym podmiotem umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat