Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.balticceramicsinvestments.com) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 maja 2017 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
9.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11.Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1)pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2)projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

© 2018 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat