Otrzymanie od akcjonariusza korekty zawiadomienia z dnia 7 sierpnia 2017 r. o zbyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 15 września 2017 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000135232) w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) korektę zawiadomienia z dnia 7 sierpnia 2017 r., w którym akcjonariusz poinformował o bezpośrednim zejściu z progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki.

 

Poniżej Spółka podaje treść skorygowanego zawiadomienia:

 

„Z uwagi na brak wliczenia do liczby głosów po stronie podmiotu dominującego (IndygoTech Minerals S.A.) w zawiadomieniu z dnia 7 sierpnia 2017 r. o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki Baltic Ceramics Investments S.A. („Spółka”) liczby głosów posiadanych przez podmioty zależne przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów oraz po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, a także omyłkowe wskazanie jako podmiotu zależnego, który posiada akcje Spółki – LZMO S.A. w restrukturyzacji pomimo utraty kontroli nad tą spółką w dniu zdarzenia powodującego zmianę stanu posiadania akcji Spółki, skutkujące niewłaściwym wskazaniem zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekazuję skorygowane zawiadomienie.

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j.), zwana dalej „Ustawą o ofercie publicznej” w imieniu spółki IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000135232) informuję o pośrednim zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent) o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz o pośrednim zejściu poniżej progu 50% w ogólnej liczbie głosów na skutek bezpośredniego zbycia akcji tej Spółki w wyniku niżej wymienionych transakcji.

 

W dniu 1 sierpnia 2017 roku oraz 4 sierpnia 2017 roku na skutek transakcji zawartych poza alternatywnym systemem obrotu w drodze umowy cywilnoprawnej IndygoTech Minerals S.A. sprzedała 12.241.888 akcji niezdematerializowanych Spółki oraz 9.005.870 akcji zdematerializowanych Spółki, tj. łącznie 21.247.758 akcji Spółki, stanowiących 36,997% kapitału zakładowego i uprawniających do 21.247.758 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 36,997% ogólnej liczbie głosów.

 

Przed ww. zmianą IndygoTech Minerals S.A. posiadała wraz z podmiotem zależnym 30.291.729 akcji Spółki, które uprawniały do 30.291.729 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły do 52,741% w kapitale zakładowym oraz 52,741% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- IndygoTech Minerals S.A. bezpośrednio posiadało 21.600.183 akcje Spółki, które uprawniały do 21.600.183 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 37,611% w kapitale zakładowym oraz 37,611% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio poprzez:

- LZMO S.A. w restrukturyzacji - 8.691.546 akcji, uprawniających do 8.691.546 głosów, które stanowiły 15,13% w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,13% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Po ww. zmianie IndygoTech Minerals S.A. oraz w wyniku utraty kontroli nad spółką LZMO S.A. w restrukturyzacji (w dniu zdarzenia powodującego zmianę stanu posiadania) IndygoTech Minerals S.A. posiada pośrednio 21.600.183 akcje Spółki, które uprawniają do 21.600.183 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 37,611% w kapitale zakładowym oraz 37,611% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- IndygoTech Minerals S.A. bezpośrednio posiada 352.425 akcji Spółki, które uprawniają do 352.425 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,614% w kapitale zakładowym oraz 0,614% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio:

- poprzez Electroceramics S.A. - 21.247.758 akcji, uprawniających do 21.247.758 głosów, które stanowią 36,997% w kapitale zakładowym Spółki oraz 36,997% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Art. 69 ust 4 pkt 6 – 8 Ustawy o ofercie publicznej - nie dotyczy.

 

Podmiotem zależnym od IndygoTech Minerals S.A. posiadającym akcje Spółki na dzień zawiadomienia jest spółka Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

© 2018 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat