Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2017 roku Spółka podpisała umowę z B-Think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4063 („Biegły Rewident”).Przedmiotem umowy zawartej z Biegłym Rewidentem jest badanie sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2016. Podstawą do zawarcia umowy jest uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 stycznia 2017 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2016 rok. Wybór Biegłego Rewidenta przez Radę Nadzorczą Spółki został dokonany na podstawie § 12 ust. 2 litera f) Statutu Spółki.Spółka nie korzystała wcześniej z usług B-Think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy badaniu sprawozdań finansowych.Umowa ze spółką B-Think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu została zawarta na okres związany z wykonaniem badania ww. sprawozdań finansowych Spółki.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

© 2018 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat