Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.balticceramicsinvestments.com) Zwyczajnego Walnego na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowana zmiana Statutu:

- § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi BALTIC CERAMICS spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu BALTIC CERAMICS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

- W § 3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujący punkt 13 w brzmieniu:

„13) PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe.”

 

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1)      pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2)      projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad

 

 

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat