Walne zgromadzenie

2018

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BALTIC CERAMICS INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
2018-05-17

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  2. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  3. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.
2017-04-29

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 maja 2017 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a także Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016
 11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Ceramics Investments S.A. wraz z projektami uchwał.
2016-06-01

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.balticceramicsinvestments.com) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. na godzinę 13:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
 7. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.
2016-02-21

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 18 marca 2016 r. na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii O do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji akcji serii O w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii O.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

2015

2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 stycznia 2015 r.
2014-12-07

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 stycznia 2015 r. na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii N, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
 7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 kwietnia 2014 r.
2014-04-16

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 kwietnia 2014 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 stycznia 2014 roku
2014-01-08

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu wraz z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.in-point.pl) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 08 stycznia 2014 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa.

2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 października 2013 roku
2013-10-28

Zarząd IN POINT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Piękna 11/17, 00-547 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362454, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 października (poniedziałek) 2013 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2013 r.
2013-06-28

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2013 na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa

2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IN POINT S.A. zwołane na dzień 30 lipca 2012 roku na godzinę 12:00
2012-07-30

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2012 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski, ul. Bagno 2 lokal 194, 00-112 Warszawa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2012 r.
2012-06-29

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A. na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 14:30 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa.

2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IN POINT S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2011 na godzinę 12:00
2011-08-30

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A. na dzień 30 sierpnia 2011 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IN POINT S.A. zwołane na dzień 19 lipca 2011 na godzinę 12:00
2011-07-19

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A. na dzień 19 lipca 2011 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2011 r.
2011-06-29

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A. na dzień 29 czerwca 2011 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat