Krzysztof Jabłonowski

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

 

Krzysztof Robert Jabłonowski – Prezes Zarządu

 

Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Kadencja Członka Zarządu upływa w dniu 07.04.2019 r.

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

 

Wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

Pan Krzysztof Jabłonowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) (1993). W latach 1993 2016 uczestniczył w kursach i szkoleniach z zakresu: zarządzania organizacją i ludźmi, negocjacji, podejmowania decyzji, sprzedaży,  wprowadzania nowych produktów.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

maj 2013 – sierpień 2016

Dyrektor Sieci Oddziałów, Pion Sieci Grupy, PZU                        SA/PZU Życie SA

wrzesień 2009 – kwiecień 2013

Dyrektor Sprzedaży Agencyjnej, PZU Życie SA

marzec 2008 – sierpień 2009

Dyrektor Regionalny Sprzedaży, Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą, TFI PZU SA

lipiec 2007 – luty 2008

Dyrektor d/s Sprzedaży, Superfund TFI

luty 2006 – czerwiec 2007

Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą, Bank Pocztowy SA

październik 2005 – styczeń 2006

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Sprzedażą, Bank Pocztowy SA

sierpień 2004 – wrzesień 2005

Dyrektor Departamentu Klienta Zamożnego, Bank BPH SA

styczeń 2002 – lipiec 2004   

Dyrektor Oddziału CitiGold, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

kwiecień 1998 – grudzień 2001

Dyrektor Biura Bankowości Prywatnej, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

luty 1994 – marzec 1998

Kierownik Zespołu Rynku Kapitałowego i Doradztwa Finansowego,

 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

 

Brak.

 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

 

Brak.


Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

Brak.

 

 

 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Brak.

 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Brak. 

 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie prowadzi.

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nie figuruje.

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat